פירוק טרינום לגורמים – דוגמאות פתורות

דוגמא 1

פרק את הטרינום לגורמים

פתרון

נחפש 2 גורמים שסכומם הגורם האמצעי בביטוי לעיל 5x ומכפלתם מכפלת הגורמים הראשון והשלישי בביטוי לעיל

הגורמים המתאימים הם: 2x , 3x

נסיים הפתרון:

דוגמא 2

פרק את הטרינום לגורמים

נחפש 2 גורמים שסכומם b ומכפלתם
 הגורמים המתאימים הם: 3b , 4b-