תרגיל פתור – מבחן בגרות מתמטיקה 3 יחידות חורף תשע"א – חיתוך פרבולה עם הצירים

שאלה מספר 1

א. נתונה הפונקציה

למציאת נקודות חיתוך עם ציר x נציב  y =0

 
תשובה:
נקודות החיתוך של הפונקציה y עם ציר x הן:

 

ב. למציאת חיתוך הפרבולה עם ציר y (נקודה C) נציב במשוואה:
 x = 0 ונקבל: y = -5
לכן שיעור חיתוך הפונקציה עם ציר y (נקודה C) הוא:

ג. מאחר ונקודה C על ציר y , מרחקה מראשית הצירים הוא הערך המוחלט של שיעור ה-y שלה, כלומר 5.

ד. המרחק בין נקודות A , B הנמצאות על ציר x : הוא הערך המוחלט של הפרש שיעורי ה- x  שלהן כלומר:
|5-1| = 4

תשובה : המרחק בין נקודות A , B הוא 4.

ה. באופן דומה ניתן לחשב את המרחק בין נקודה A ששיעורה
|1-0| = 1

תשובה: המרחק של נקודה A מראשית הצירים הוא 1

מציאת שיעור קודקוד הפרבולה

שיעורי קודקוד הפרבולה עבור הם:

מציאת שיעורי קודקוד הפרבולה:

הפרבולה חותכת את ציר y בנקודה

עקב סימטריה קיימת נקודה נוספת שבה y=c, נמצא אותה ע"י פתרון המשוואות:

ישנן שתי נקודות חיתוך של הפרבולה  עם הישר y=c והן:

מציאת קודוקוד פרבולה כממוצע שתי נקודות סימטריה על הפרבולה
מציאת קודוקוד פרבולה כממוצע שתי נקודות סימטריה על הפרבולה

שיעור קודקוד הפרבולה M נמצא באמצע הקטע PQ ולכן

נמצא את ע"י הצבת בפונקציה הריבועית:

ולכן שיעורי קודוקוד הפרבולה M:

שאלה פתורה מתמטיקה ממבחן מפמר כיתה ט רמה רגילה מאי 2012 – פרבולה1. בציור שלפניכם משורטט גרף של פונקציה

פרבולה עם נקודת מינימום ושני שורשים
פרבולה עם נקודת מינימום ושני שורשים חיוביים

א.      איזו מבין הפונקציות הבאות מתאימה לתאר את הגרף הנתון?
I
.    t(x) = 2(x – 3)2 + 4
II.   p(x) = –2(x + 3)2 – 4
III.  k(x) = –2(x – 3)2 – 4
IV.  n(x) = 2(x – 3)2 – 4

פתרון סעיף א
הפונקציה הינה פרבולה עם שני נקודות חיתוך על ציר x  ולכן ישנם שני שורשים (פתרונות). לפיכך תשובות 1,2,3 נפסלות כי אלו פונקציות  ללא נקודות חיתוך עם ציר x, לדוגמא פונקציה  2:
 p(x) = –2(x + 3)2 – 4
נקודות חיתוך עם ציר x כאשר  0  p(x) =
0 = –2(x + 3)2 – 4
4 =  –2(x + 3)2
2- = (x + 3)2  – אין פתרון כי אין מספר שריבועו שלילי.
התשובה הנכונה הנה תשובה 4.

ב. נתונה הפונקציה:   m(x) = (x – 3)2 – 4

הקיפו בעיגול "נכון / לא נכון" לגבי כל טענה:
I. לפונקציה y = –7 יש שתי נקודות חיתוך עם הפונקציה הנתונה נכון / לא נכון
II. לפונקציה y = 0 יש שתי נקודות חיתוך עם הפונקציה הנתונה נכון / לא נכון
III. לישר x = 3 יש נקודת חיתוך אחת עם הפונקציה הנתונה       נכון / לא נכון
IV. לפונקציה הנתונה ולפונקציה f(x) = (x – 3)2 יש אותו ציר סימטריה נכון / לא נכון 
פתרון סעיף ב
התשובה הנכונה היא 2. הפונקציה y= 0 היא ציר x בעצמו ויש לציר x שתי נקודות חיתוך עם הפונקציה.

 

 יש שני פתרונות למשוואות ולכן יש שני נקודות חיתוך עם y = 0

ג. באיזה תחום הפונקציה שלילית? הציגו דרך פתרון.

פתרון סעיף ג
בסעיף הקודם מצאנו שני נקודות חיתוך לפונקציה עם ציר x, שהן: 7, 1-
גרף הפונקציה (פרבולה) יראה כך:

פרבולה עם נק' מינימום, שתי נק' חיתוך עם ציר x
פרבולה עם נק' מינימום, שתי נק' חיתוך עם ציר x

ניתן לראות כי לפרבולה ערכים שליליים (הקטע בצבע כחול של הפרבולה) עבור x קטן מ- 7 וגדול מ- (1-)
 

ד. כתבו פונקציה ריבועית שהקודקוד שלה הוא (4-, 3)  ואין לה נקודות חיתוך עם ציר x.

פתרון סעיף ד

הפונקציה הריבועית היא מהצורה:

קודקודה בשיעור (4-, 3) . הפרבולה תהיה מהצורה:

מתחת לציר x ללא נקודות חיתוך עם ציר x כלומר מהצורה בסקיצה.

לפרבולה נקודת מקסימום לכן a < 0

קודקוד הפרבולה בשיעור (4-, 3) לכן ע"פ נוסחאות שיעורי הפרבולה:

 

נבחר   a = -1 ע"פ התנאי a < 0

קיבלנו b = 6
c = -13

 ולכן המשוואה הריבועית:

קישורים:

חקירת פונקציות פרבולית – פרבולה מתחת לקו מקביל לציר x

שאלה
מצא לאילו ערכים של m נמצא גרף הפונקציה
כולו מתחת לקו y =1 .

פתרון:
על מנת שגרף הפונקציה יהיה כולו מתחת לקו y = 1 נדרוש כי y < 1 או:

נפתח:

הגרף של הפונקציה הפרבולית יהיה קטן מאפס כאשר
1. לפרבולה נקודת מקסימום – a <0 כלומר m – 5 <0
2. לפרבולה אין נקודות חיתוך עם ציר x – הדטרמיננטה קטנה מאפס
כלומר

נתחיל עם התנאי הראשון: m – 5 m

התנאי השני:
מתקבל:

נמצא את ערכי m כך ש:

מתקבל:

החיתוך של התנאים הראשון והשני הוא פתרון השאלה:

תרגיל פתור בחקירת פונקציה פרבולית

פרבולה מעל ציר x
פרבולה מעל ציר x

מצא עבור אילו ערכים של m נמצא הגרף של הפונקציה הבאה מעל ציר x:

מדובר בגרף פונקציה מעריכית מהמעלה השניה (פרבולה) מהצורה:
כאשר:
a = 1
b = -m
c = m + 3

לפרבולה אין נקודות חיתוך עם ציר x כאשר הדטרמיננטה קטנה מאפס:
הפרבולה תהיה מעל ציר x כאשר היא עם נקודת מינימום:

נמצא את ערכי m לתנאים לעיל ונבצע חיתוך.

תנאי א –
לפרבולה אין נקודות חיתוך עם ציר x כאשר הדטרמיננטה קטנה מאפס:


לפרבולה אין חיתוך עם ציר x עבור ערכי m:

תנאי ב
הפרבולה תהיה מעל ציר x כאשר היא עם נקודת מינימום:
תנאי זה תמיד נכון עבור a = 1

החיתוך של תנאים א, ב הוא הפתרון:

בעיה פתורה אלגברה פונקציה ריבועית – בגרות 3 יחידות מתמטיקה

https://matimatok.files.wordpress.com/2011/03/f0a96-25d725a925d7259025d7259c25d725942b25d725a425d7259525d725a025d725a725d725a625d7259925d725942b25d725a825d7259925d7259125d7259525d725a225d7259925d725aa.gif

פתרון

סעיף א

נתונה הפונקציה הריבועית y = x2 + 6x + 9

למציאת נקודות חיתוך (נקודות משותפות) של הפרבולה עם ציר x נציב בפונקציה y = 0.

x2 + 6x + 9= 0

(x + 3)2 = 0

לפונקציה פתרון אחד, הפרבולה משיקה לציר x בנקודה:

x = -3

סעיף ב

נקודת חיתוך עם ציר y , כאשר x = 0 :

y = x2 + 6x + 9

מציבים x = 0:

y = 9

סעיף ג

המרחק בין ראשית הצירים לנקודה משותפת של גרף הפונקציה עם ציר y:

ראשית הצירים היא הנקודה (0, 0).

נקודה משותפת של גרף הפונקציה עם ציר y, מצאנו בסעיף ב לעיל הנקודה: (0, 9)

המרחק בין הנקודות (0, 0), ו-(0, 9) הוא 9 יחידות

שאלה פתורה בחקירת פונקציות – מתוך בגרות 5 יח' קיץ 2009


https://matimatok.files.wordpress.com/2011/02/bf01c-25d725a925d7259025d7259c25d725942b25d7259e25d725a125d725a425d725a82b1.gif


תשובה לסעיף א
משוואת הפונקציה המעריכית ממעלה שניה נתונה ע"י
y = ax² + bx +c . צורתה של הפונקציה היא פרבולה.

כאשר a > 0 קודקוד הפרבולה הוא נקודת מינימום, וכאשר a > 0 קודקוד הפרבולה הוא נקודת מקסימום.


https://matimatok.files.wordpress.com/2011/02/c07e4-25d725a425d725a825d7259125d7259525d7259c25d725942b25d725a225d7259c2b25d725a625d7259925d725a82b25d7259025d7259925d725a725d725a1.gif

על מנת שהפרבולה לא תעבור מתחת לציר x נדרוש כאמור שהיא תהיה בעלת נקודת מינימום כלומר a > 0.

בנוסף נדרש שהפרבולה לא תחתוך את צירx או שתשיק לו בנקודת המינימום שהרי דרשנו שהיא לא תעבור מתחת לציר x.

כלומר נדרוש שלא יהיו לה שורשים כלל או שורש אחד: b²– 4ab 0

ולכן עבור הפונקציה : y = (m-1)x²– (2m – 2)x + 9- m

נציב:

m – 1 >0

(2m -2)2 -4(m-1)(9-m) ≤ 0

m > 1

4m2 – 8m +4 -4(-m2 +10m -9) ≤ 0

4m2 – 8m +4 + 4m2 -40m +36 ≤ 0

8m2 – 48m + 40 ≤ 0

m2 – 6m + 5 ≤ 0

(m – 1)(m – 5) ≤ 0

מתקבלים האי שיויונים:

≤ 5 1 ≤ m

m > 1

החיתוך ביניהם (פתרון סעיף א): ≤ 5 1 ≤ m

סעיף ב

נתונה סקיצה של פרבולה עם נקודת מקסימום y = ax2 + bx +c שקודקודה מעל הישר y= 4