משפט חפיפה רביעי: שני משולשים השווים בשתיים מצלעותיהם ובזווית שמול הצלע הגדולה מביניהן – חופפים (צצ"ז)

משפט חפיפה רביעי: שני משולשים, השווים בשתיים מצלעותיהם ובזווית שמול הצלע הגדולה מביניהן – חופפים. (צצ"ז)

משפט חפיפה רביעי

נתון:

AB=DE , BC=EF

AB<BC , AC<BC

EF>ED , EF>DF

 צריך להוכיח:

מפתח
הוכחה:

הוכחת משפט חפיפה רביעי